wróć wróć Konkursy i wydarzenia
2014 roku

Czytaj wydarzenia 2010 roku i wcześniejsze 2011 roku 2012 roku 2013 roku
 2014/2015 r. 
Konkurs

Regulamin powiatowego konkursu
„Kim będę jak dorosnę”

I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się powiatowy konkurs pn. „Kim będę jak dorosnę”.
2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Mońkach pełniąca funkcje Biblioteki Powiatowej.
3. Celem konkursu jest :
* uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sprawy związane z wyborem zawodu
* rozwijanie wyobraźni związanej z przyszłością zawodową
* stworzenie możliwości do zaprezentowania zdolności plastycznych, literackich
* integracja dzieci i młodzieży w środowisku.
4. Konkurs trwa w terminie od grudnia 2014 roku do lutego 2015 roku.
5. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum powiatu monieckiego.
6. Prace uczestników konkursu oceniane będą w następujących kategoriach:
* przedszkolaki w wieku 3-4 lata
* przedszkolaki w wieku 5-6 lat
* uczniowie klas 0-I szkół podstawowych
* uczniowie klas II-III szkól podstawowych
* uczniowie klas IV-VI szkól podstawowych
* uczniowie klas I-III gimnazjum
7. Przy ocenie prac Komisja weźmie pod uwagę:
* samodzielność wykonanej pracy
* walory artystyczne i estetyczne pracy
* ciekawą interpretację proponowanej tematyki - zawodu
8. Podsumowanie konkursu odbędzie się w miesiącu lutym 2015 roku w Bibliotece Publicznej w Mońkach. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca rozstrzygnięcia konkursu.
9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
II. Zasady uczestnictwa:
1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace, które nie zostały wcześniej zgłoszone do innego konkursu.
2. Prace uczestnicy wykonują samodzielnie i indywidualnie. Każdy uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę.
3. Ze względu na rodzaj prac uczestników podzielono na trzy grupy:
I Grupa - przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkół podstawowych wykonują prace plastyczne, związane z wyborem przez siebie zawodu - kim chcę zostać jak dorosnę. Format pracy A4, technika dowolna, płaska. Orientacja pozioma lub pionowa.

II Grupa - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych przygotowują strój, w który się przebiorą aby zaprezentować się kim chcą być jak dorosną – jaki wykonywać zawód. Strój ma być wykonany własnoręcznie (nie kupiony). Do biblioteki należy dostarczyć zdjęcie uczestnika w stroju i strój.

III Grupa - uczniowie klas I-III gimnazjum napiszą wiersz, opowiadanie lub piosenkę na temat wybranego przez siebie zawodu. Do biblioteki należy dostarczyć pracę w wersji papierowej i elektronicznej (wersję elektroniczną przesłać e-mailem na adres: bpmonki@wp.pl).
Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia udziału w konkursie.
Wzór karty zamieszczony jest poniżej.Karta zgłoszenia
udziału w powiatowym konkursie "Kim będę jak dorosnę"

………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko uczestnika konkursu)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Grupa wiekowa, klasa, szkoła, miejscowość)

……………………………………………………………………………………………
(Zawód, który chcę wykonywać jak dorosnę)

……………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela)Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac akceptują warunki regulaminu konkursu, bezpośrednio przenoszą na organizatora prawa autorskie, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie oraz powielanie nadesłanych prac art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) jak też wyrażają zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883).

Prace należy dostarczyć w terminie do 9 lutego 2015 roku
do Biblioteki Publicznej w Mońkach.

Organizator konkursu: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Mońkach ul. Białostocka 25
Telefon kontaktowy:
857162743, kom.: 505549851
e-mail: bpmonki@wp.pl


Osoba do kontaktu: Instruktor Helena Wasilewska
 środa, 26 listopada, 2014r. 
Seminarium dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu monieckiego

W dniu 26 listopada 2014 roku Biblioteka Publiczna w Mońkach zorganizowała seminarium dla bibliotekarzy bibliotek publicznych z powiatu monieckiego.


Pierwszą część spotkania prowadziła mgr Beata Rogalska – pracownica Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie. Pani Beata dokonała prezentacji sieci LABiB. Omówiła zasady funkcjonowania tej sieci, przedstawiła korzyści dla użytkowników tego portalu. Po krótkiej przerwie panie bibliotekarki zapoznały się z obsługą prostych programów graficznych do tworzenia plakatów i infografiki.


W dalszej części spotkania omówiono analizę rozwoju czytelnictwa za I półrocze 2014 roku i powiatowy konkurs czytelniczy pn. „Kim będę jak dorosnę”. Wszystkim dziękuję za udział w seminarium.

Opracowała
Instruktor Helena Wasilewska

 środa, 21 maja, 2014 r. 
Prowincja - próba opisania

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Mońkach oraz Goniądzki Ośrodek Kultury we współpracy z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego, Powiatową Biblioteką Publiczną w Łomży oraz Biblioteką Powiatową w Suwałkach zorganizowały 21 maja w Goniądzkim Ośrodku Kultury spotkanie pod hasłem "Prowincja - próba opisania" w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek 2014.

W programie znalazł się wykład prof. Dariusza Kuleszy - "Trzy różne twarze prowincji" - Wiesław Myśliwski, Sokrat Janowicz, Wojciech Wencel oraz spotkania z pisarkami – Małgorzatą Kalicińską i Iwoną Menzel. Obie panie o zupełnie innych osobowościach zauroczyły publiczność, którą stanowiły bibliotekarki z woj. podlaskiego. Spotkanie skończyło się stwierdzeniem, że "prowincja" to stan umysłu a nie miejsce na mapie. Występy zespołów "Mikroklimat" i "Biebrza" z Goniądza zachwyciły naszych gości, a na kolana rzucił występ młodego wokalisty - Wiktora Zawadzkiego - również z Goniądza.

Bibliotekarze przyjęli życzenia na piśmie złożone przez starostów powiatów biorących udział w spotkaniu, a także złożone osobiście przez starostę powiatu monieckiego – Joannę Kulikowską oraz burmistrza Moniek Zbigniewa Karwowskiego.

Dziękujemy Panu Adamowi Grabowskiemu oraz wszystkim pracownikom Goniądzkiego Ośrodka Kultury za pomoc w przygotowaniu spotkania.Opracowała
Wiesława Filipkowska

 środa, 30 kwiecień, 2014 r. 
Zaproszenie na ogłoszenie wyników konkursu
"Najpiękniejsze miejsca w mojej Gminie"


Zaproszenie

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Mońkach

zaprasza
uczestników powiatowego konkursu
„Najpiękniejsze miejsca w mojej Gminie” i ich opiekunów
na ogłoszenie wyników w/w konkursu.
Wręczenie nagród, wyróżnień i podziękowań odbędzie się
w dniu 10 maja (sobota) 2014 roku o godzinie 10:00
w sali widowiskowej Monieckiego Ośrodka Kultury w Mońkach,
ulica Białostocka 25.

Wystąpi Teatr „Art-Re” z Krakowa z przedstawieniem
„Pchła Krętaczka”


Jest to adaptacja sceniczna wiersza Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”.
Opowieść o bardzo eleganckiej małej Pchełce, która potrafi robić różne psoty.

Serdecznie zapraszamy
Organizator konkursu Powiatowa Biblioteka Publiczna w Mońkach
 wtorek, 11 marca, 2014 r. 
Protokół

z eliminacji powiatowych konkursu "Najpiękniejsze miejsca w mojej Gminie" - II edycja

W dniu 11 marca 2014 roku w Bibliotece Publicznej w Mońkach odbyły się eliminacje powiatowe konkursu "Najpiękniejsze miejsca w mojej Gminie" - II edycja.

Na konkurs wpłynęło 136 prac.


Komisja w składzie:
1. Anna Porębska - nauczyciel plastyk - przewodnicząca
2. Aldona Karwowska - nauczyciel plastyk - członek
3. Krystyna Barbara Lewkowska - instruktor plastyk Monieckiego Ośrodka Kultury - członek
4. Łukasz Sikorski - instruktor Monieckiego Ośrodka Kultury - członek
5. Maciej Andraka - instruktor Monieckiego Ośrodka Kultury - członek

oceniła prace uczestników konkursu w VI kategoriach wiekowych:
Kategoria I - oddział przedszkolny (dzieci do lat5) - wpłynęło 20 prac
Kategoria II - uczniowie klas 0-I szkół podstawowych - wpłynęło 41 prac
Kategoria III - uczniowie klas II-III szkół podstawowych - wpłynęło 34 prace
Kategoria IV - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - wpłynęło 27 prac
Kategoria V - uczniowie klas I-III gimnazjum - wpłynęło 11 prac
Kategoria VI - uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe - wpłynęło 3 prace


Przy ocenie prac Komisja wzięła pod uwagę:


Komisja postanowiła przyznać nagrody za prace plastyczne w grupie wiekowej:
Dzieci do lat 5
Kamil Bukrym lat 5Przedszkole w Knyszynie"Stadnina koni w Knyszynie"
Magdalena Maciejewska lat 4Szkoła Podstawowa w Boguszewie"Mój dom"
Kacper Markowski lat 5Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie"Nasze pola"


Uczniowie klas 0 - I
Adrian Rutkowski klasa I bZespół Szkół w Jaświłach"Rzeka Biebrza w Dolistowie"
Jakub Cutter klasa 0Szkoła Podstawowa w Knyszynie"Jezioro Zygmunta w Czechowiźnie"
Kacper Stachurski klasa INiepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze"Miejsce wokół mojego domu w Górze"
Błażej Potocki klasa I bSzkoła Podstawowa Nr 2 w Mońkach"Skwer im. Czesława Gartycha w Mońkach"


Uczniowie klas II - III
Urszula Kotuk klasa IIZespół Szkół w Jaświłach"Rzeka Biebrza w Dolistowie"
Dominika Skorulska klasa III bSzkoła Podstawowa w Knyszynie"Kościół w Knyszynie"
Paulina Dubicka klasa III bSzkoła Podstawowa w Knyszynie"Biblioteka w Knyszynie"
Maja Dzięgielewska klasa III bSzkoła Podstawowa Nr 2 w Mońkach"Gaj"
Łukasz Porzecki klasa II aSzkoła Podstawowa Nr 2 w Mońkach"Pływalnia Powiatowa w Mońkach"


Uczniowie klas IV - VI
Sebastian Domurat klasa VISzkoła Podstawowa w Dolistowie"Kościół w Dolistowie"
Anna Milewska lat 12Koło Małego Plastyka w Mońkach"Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Mońkach"
Weronika Pukszta lat 13Koło Małego Plastyka w Mońkach"Śródmieście Moniek – samolot"


i nagrody za zdjęcia w grupach:
Uczniowie klas IV - VI
Wiktoria Borkowska klasa IVZespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie"Nad Narwią"
Dariusz Szlaga klasa IVNiepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze"Rzeka Narew w Górze"


Uczniowie klas I-III gimnazjum
Oliwia Kaczerska klasa IIMCEiRS w Goniądzu"Jesień nad Biebrzą w Goniądzu"
Agnieszka Stanek klasa IIMCEiRS w Goniądzu"Rzeka Biebrza w Goniądzu"
Anna Romańska klasa IIIMCEiRS w Goniądzu"Po burzy-kościół w Goniądzu"


Uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe
Renata Rychlak klasa I LOMCEiRS w Goniądzu"Biebrza zimą w Goniądzu"


oraz wyróżnienia za prace plastyczne w grupie wiekowej:
Dzieci do lat 5
Wiktoria Bujnowska lat 3Klub Przedszkolaka w Mikicinie"Plac zabaw"
Zuzanna Dec lat 5Przedszkole w Knyszynie"Łąka za Knyszynem"
Weronika Olesiewicz lat 5Przedszkole w Knyszynie"Wzgórze Królowej Bony"
Martyna Lipnicka lat 5Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krypnie"Mój ogródeczek"


Uczniowie klas 0 - I
Mateusz Bajko klasa 0Szkoła Podstawowa w Dolistowie"Las w Tołkaczewie"
Karolina Sokólska klasa I aSzkoła Podstawowa w Knyszynie"Puszcza Knyszyńska"
Damian Skorulski klasa I bSzkoła Podstawowa w Knyszynie"Widok sprzed Urzędu Gminy w Knyszynie"
Dominika Milewska klasa I bSzkoła Podstawowa w Knyszynie"Biblioteka Szkolna w Knyszynie"
Maciej Oświeciński klasa INiepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze"Plaża we wsi Góra"
Jakub Obuchowski klasa 0Niepubliczne Przedszkole Bajeczka w Mońkach"Konie na ulicy Mickiewicza"


Uczniowie klas II - III
Kinga Siemion klasa II aZespół Szkół w Jaświłach"Kapliczka w Jaświłach"
Marcin Kupiński klasa II aZespół Szkół w Jaświłach"Kapliczka w Mocieszach"
Emilia Adamska klasa II bSzkoła Podstawowa w Knyszynie"Gminny Ośrodek Kultury w Knyszynie"
Krystian Trocki klasa IIZespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie"Kościół w Krypnie"
Urszula Zasłona klasa III bSzkoła Podstawowa Nr 2 w Mońkach"Dworzec PKP w Mońkach"
Aleksandra Puchalska klasa II bSzkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach"Centrum Moniek"
Ewelina Kloza klasa II b Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mońkach"Biblioteka Publiczna w Mońkach"


Uczniowie klas IV - VI
Weronika Paniczko klasa IV a Zespół Szkół w Jaświłach "Kościół w Jaświłach"
Julia Dembowska klasa V b Zespół Szkół w Jaświłach "Mój dom"
Elżbieta Chilmon klasa VI Szkoła Podstawowa w Dolistowie "Kościół w Dolistowie"
Patrycja Adamska klasa VI b Szkoła Podstawowa w Knyszynie "Knyszyn i okolice"
Izabela Stankiewicz klasa VI Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie "Rzeka w Krypnie"Zwycięzcom gratulujemy.
Pozostałym uczestnikom wręczone zostaną podziękowania za udział w konkursie.
Opracowała instruktor
Helena Wasilewska
Czytaj wydarzenia 2010 roku i wcześniejsze 2011 roku 2012 roku 2013 roku